Loanmagazine.pl: Finansowanie kapitału obrotowego

Globalna aktywność grup kapitałowych zwraca uwagę na zwinne zarządzanie kapitałem obrotowym. Jednocześnie kadry zarządzające szukają rozwiązań minimalizujących ryzyko braku płatności ze strony swoich partnerów handlowych. Ponadto, w obszarze zarządzania płynnością grupy oraz strukturą instrumentów finansowych, nie bez znaczenia pozostaje kwestia raportowania poziomu zadłużenia. Faktoring jest odpowiedzią na powyżej wskazane cele.

Faktoring jest instrumentem finansowym, który w sposób praktyczny pozytywnie wpływa na płynność finansową podmiotu gospodarczego, pozwalając na wykorzystanie ważnego aktywa, jakim są wierzytelności handlowe przysługujące od kontrahentów, czyli klientów przedsiębiorców. Jest rozwiązaniem efektywnie wykorzystującym strukturę bilansu, z reguły pozwalającym oprzeć limit faktoringowy wyłącznie o cesję wierzytelności.

Przewagą faktoringu jest również fakt, iż może być instrumentem wspierającym, a nawet wzmacniającym relacje z kontrahentami. W przypadku długoletnich relacji, klienci decydujący się na faktoring głównie kierują się potrzebą zarządzania płynnością podmiotu. Niemniej jednak przy relacjach o krótszym okresie, bądź będących w fazie rozwoju, faktoring poza wsparciem płynności, daje dodatkowe zdyscyplinowanie kontrahenta w kontekście kultury płatniczej. Ten aspekt nabiera szczególnego znaczenia w sytuacji, gdy faktorant rozpoczyna współpracę z kontrahentem zagranicznym. Klient, łącząc umowę faktoringu z polisą ubezpieczeniową, zyskuje ochronę przed ryzykiem braku płatności. Poza tym w sytuacji, gdy wierzytelność została objęta faktoringiem, tym samym scedowana na rzecz faktora, kontrahent ma świadomość, że ewentualne opóźnienia będą monitorowane przez faktora.

Więcej na ten temat: